Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Panitumumab v léčbě kolorektálního karcinomu − stručný souhrn

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 14.9.2017

Panitumumab v léčbě kolorektálního karcinomu − stručný souhrn

Souhrnný článek australských autorů se zabývá zhodnocením publikovaných výsledků výzkumů použití panitumumabu v léčbě kolorektálního karcinomu (CRC). V případě CRC s nemutovaným onkogenem KRAS se panitumumab jeví být vhodnou volbou, která zvyšuje efektivitu léčby.

Úvod

Kolorektální karcinom (CRC) je celosvětově třetím nejčastěji diagnostikovaným typem nádorového onemocnění a druhou nejčastější příčinou úmrtí na onkologická onemocnění. Výsledky u pacientů s metastatickým CRC (mCRC) se v posledních 15 letech výrazně zlepšily, především díky častěji prováděným chirurgickým resekcím jaterních metastáz a zlepšení systémových terapeutických možností. I přesto je však u neoperabilního mCRC 5letý index přežití stále poměrně nízký.

Na zlepšení výsledků léčby se podílelo i zavedení panitumumabu do klinické praxe. Jde o humánní monoklonální protilátku, která se váže na receptor epidermálního růstového faktoru (EGFR) nádorových buněk a inhibuje tak cílové signalizační kaskády v buňce. To vede k protinádorovým účinkům: inhibici růstu nádoru, indukci apoptózy a inhibici angiogeneze.

Role panitumumabu v léčbě KRAS WT CRC

Na základě dostupných publikací autoři konstatují, že klinický přínos panitumumabu je u CRC omezen na pacienty s nemutovaným (WT) onkogenem KRAS. Randomizované studie podporují použití panitumumabu jakožto monoterapie u mCRC nereagujícího na chemoterapii a v 1. a 2. linii léčby v kombinaci s chemoterapií. V případě KRAS WT CRC lze užití anti-EGRF protilátek považovat za standard v léčbě.

Panitumumab je v kombinaci s chemoterapií v 1. linii léčby preferován oproti anti-VEGF terapii (bevacizumab) zejména u pacientů s kontraindikacemi užití bevacizumabu, kterými jsou refrakterní hypertenze, proteinurie, nedávný chirurgický výkon, závažná trombóza nebo riziko krvácení. Přidání anti-EGFR protilátek k chemoterapii zlepšuje dobu přežití bez progrese onemocnění (PFS) a míru objektivní odpovědi (ORR) ve srovnání s chemoterapií samotnou.

Použití anti-EGFR léčby v 1. linii má zvláštní význam u podskupiny pacientů s hraničně resekabilními jaterními metastázami. Odpověď na léčbu (ORR), která u pacientů s KRAS WT léčených panitumumabem a režimem FOLFOX dosahuje dle klinické studie fáze III 55 %, je považována za srovnatelnou nebo lepší, než je jakákoliv jiná léčba 1. linie testovaná v klinických studiích fáze III. Retrospektivní analýzy podskupin ze studií zkoumajících užití bevacizumabu, cetuximabu a panitumumabu v 1. linii léčby v kombinaci s chemoterapií ukázaly zlepšení výsledků částečné resekce a míry úspěšné úplné resekce ve srovnání s chemoterapií samotnou.

Závěr

Panitumumab lze použít v 1. i 2. linii léčby nemocných s CRC a nemutovaným onkogenem KRAS, případně i jako monoterapii u nádorů neodpovídajících na chemoterapii. Zařazení panitumumabu do léčby zlepšuje ORR i PFS pacientů. Panitumumab se jeví nadějně také jako součást „konverzní terapie“ u hraničně resekabilních jaterních metastáz.

(norg)

Zdroj: Hocking C. M., Price T. J. Panitumumab in the management of patients with KRAS wild-type metastatic colorectal cancer. Therap Adv Gastroenterol 2014; 7 (1): 20−37, doi: 10.1177/1756283X13498660.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Receptorová tyrosinkináza AXL podporuje migraci a invazivitu buněk kolorektálního karcinomu

I přes významné pokroky v terapii je diagnóza kolorektálního karcinomu pro řadu pacientů infaustní, proto je třeba neustále hledat nové možnosti léčby. Svůj příspěvek přidal v tomto směru i tým autorů z Arizonské a Yaleovy univerzity, který v červenci 2017 publikoval práci, v níž byla zkoumána funkce tří receptorových kináz ovlivňujících chování CRC.

Možný přínos imunoterapie kolorektálního karcinomu u pacientů s deficitem mismatch repair

Inhibitory imunitního checkpointu PD-1 zlepšují odpověď u předléčených pacientů s metastatickým či recidivujícím kolorektálním karcinomem s vysokou mikrosatelitovou nestabilitou a deficitem DNA mismatch repair.

Management nežádoucích účinků inhibitorů epidermálního růstového faktoru během terapie gastrointestinálních kanceróz

Inhibitory receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR), jako jsou monoklonální protilátky (mAb) a inhibitory tyrosinkinázy (TKI), jsou obecně lépe tolerovány než konvenční chemoterapie, vykazují však charakteristické nežádoucí účinky, které mohou ovlivnit adherenci k terapii, dávkování a výsledek léčby. Proto je management těchto příhod mimořádně důležitý.Všechny novinky