Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Panitumumab a FOLFOX4 prodlužují dobu přežití u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 18.1.2016

Panitumumab a FOLFOX4 prodlužují dobu přežití u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Pacienti s metastatickým kolorektálním karcinomem s pozitivitou mutace KRAS v exonu 2 neprofitují z terapie namířené proti epidermálnímu růstovému faktoru. Studie PRIME publikovaná v roce 2013 potvrdila také negativní odpověď na léčbu v případě dalších aktivačních mutací v genech RAS a současně ozřejmila benefit kombinované terapie panitumumabem a FOLFOX4.

Úvod

Molekulární vyšetření nádorové tkáně se u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem stává rutinní praxí. V klinické praxi se nejprve stanovoval mutační stav onkogenu KRAS v exonu 2. Průkaz aktivační mutace KRAS predikuje rezistenci k terapii inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), tedy například k panitumumabu. Cílem studie PRIME (Panitumumab Randomized Trial in Combination with Chemotherapy for Metastatic Colorectal Cancer to Determine Efficacy) bylo ozřejmit účinnost a bezpečnost kombinované terapie panitumumabem a FOLFOX4 (oxaliplatina, fluorouracil, leukovorin) oproti monoterapii FOLFOX4 u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s jinými mutacemi RAS

Metody studie

V retrospektivně prospektivní analýze klinické studie fáze III byla hodnocena účinnost a bezpečnost kombinované terapie panitumumabem a FOLFOX4 oproti monoterapii FOLFOX4 s ohledem na mutace v genech RAS nebo BRAF. U celkem 639 pacientů s negativitou mutace KRAS v exonu 2 byla pomocí molekulárněgenetického vyšetření ozřejmena mutace alespoň v jednom z následujících genů: KRAS v exonu 3 a 4, NRAS v exonu 2, 3 a 4 nebo BRAF v exonu 15. Primárním cílem studie bylo ozřejmit dobu přežití bez progrese onemocnění (progression free survival [PFS]). Sekundární cíl studie zahrnoval celkové přežití (overall survival [OS]) a bezpečnost terapie.

Výsledky studie

Studie se zúčastnilo celkem 1183 pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Přibližně 90 % účastníků studie (n = 1060) podstoupilo molekulárněgenetické vyšetření pro mutace genů RAS. U 548 jedinců byla prokázána mutace v genech RAS, u 512 pacientů nebyla prokázána žádná mutace v genech RAS. U jedinců bez této mutace se podařilo dosáhnout delší doby přežití bez progrese onemocnění pomocí kombinované terapie oproti monoterapii FOLFOX4 (10,1 vs. 7,9 měsíce; HR 0,72; 95% CI 0,58–0,90; p = 0,004), zároveň u této skupiny pacientů bylo v rameni s panitumumabem delší i celkové přežití, a to o 5,8 měsíce (26,0 vs. 20,2 měsíce; HR 0,78; 95% CI 0,62–0,99; p = 0,04). Celkem 108 pacientů s negativitou mutace genu KRAS v exonu 2 vykazovalo pozitivitu dalších mutací RAS. Tyto mutace byly spojeny se signifikantním zkrácením intervalu OS i PFS. Během studie nebyly pozorovány žádné změny v bezpečnostním profilu léků.

Závěr

Kombinovaná terapie sestávající z panitumumabu a FOLFOX4 má u pacientů bez mutace RAS signifikantně vyšší podíl na prodloužení intervalu OS a PFS než monoterapie FOLFOX4. Z výsledků studie také vyplývá, že kromě mutace genu KRAS v exonu 2 se mezi další negativní prediktivní biomarkery řadí také ostatní mutace v genech RAS a BRAF.

(holi)

Zdroj: Douillard J. Y. et al. Panitumumab-FOLFOX4 treatment and RAS mutations in colorectal cancer. N Engl J Med 2013 Sep 12; 369 (11): 1023−1034; doi: 10.1056/NEJMoa1305275.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vhodnou sekvencí biologické léčby metastatického kolorektálního karcinomu s divokým typem RAS by měly být inhibitory EGFR – inhibitory VEGF

Kliničtí onkologové stojí při léčbě pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem RAS často před obtížným rozhodnutím, zda v 1. linii podávat v kombinaci s chemoterapií inhibitor receptorů pro epidermální růstový faktor (EGFR), nebo inhibitor vaskulárního endotelového růstového faktoru (VEGF). Současné preklinické a klinické údaje přinášejí biologické opodstatnění sekvence inhibitor EGFR – inhibitor VEGF.

U pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem je třeba zjišťovat přítomnost rozšířeného panelu mutací RAS

Nové zjištění, že mutace exonů 2, 3 a 4 v genech pro KRAS a NRAS predikují špatnou odpověď na antiEGFR léčbu, má potenciál změnit dosavadní onkologickou praxi. U všech pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) bude vhodné provést vyšetření stavu těchto exonů s cílem selekce nemocných, pro něž bude léčba těmito protilátkami největším přínosem.

Profylaktická léčba vyrážky nezhoršuje přežití pacientů s kolorektálním karcinomem léčených inhibitory EGFR

Nová kanadská studie nepotvrdila obavy o potenciálně negativním vlivu profylaktické léčby akneiformní vyrážky, která je nežádoucím účinkem inhibitorů EGFR (receptoru epidermálního růstového faktoru), na přežití pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC). Profylaktická i reaktivní léčba vyrážky byla v této studii spojena se stejným celkovým přežitím (OS) pacientů léčených inhibitory EGFR.Všechny novinky