Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Má metabolický syndrom vliv na rozvoj kolorektálního karcinomu?

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 16.1.2018

Má metabolický syndrom vliv na rozvoj kolorektálního karcinomu?

Metabolický syndrom (MS) představuje kombinaci rizikových faktorů, které vedou k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění, diabetu 2. typu a některých onkologických chorob (zejména nádorů gastrointestinálního systému, vylučovacích a pohlavních orgánů). U asymptomatických osob starších 50 let je v Česku prováděn screeningový program kolorektálního karcinomu (CRC). Riziko CRC je však podceňováno jak pacienty s průměrným rizikem, tak i poskytovateli primární péče. Proto se hledají nové možnosti screeningu, jako je cílené vyšetření podle metabolického rizika. Pro stanovení cílené strategie CRC screeningu je ovšem nezbytné definovat vysoce rizikové faktory spojené s CRC neoplazií.

Vztah CRC k jednotlivým rizikovým faktorům

Metabolický syndrom, obezita

Důkazy z epidemiologických a klinických studií podporují hypotézu, že MS může být důležitým etiologickým rizikovým faktorem pro vývoj a progresi některých malignit, především CRC. Obezita je spojena s chronickým systémovým zánětlivým stavem, který se považuje za pojítko se zvýšeným rizikem CRC. Rovněž adipokiny (leptin, adiponektin a rezistin) pravděpodobně hrají významnou roli ve vývoji nádorového onemocnění u obézního jedince.

Vztah mezi vysokými hodnotami body mass indexu (BMI) a CRC uvádí velké množství studií. Například výsledky rozsáhlé metaanalýzy zahrnující 70 tisíc případů CRC naznačují, že jedinci s BMI ≥ 30 kg/m2 mají o 20 % větší riziko vzniku CRC než jedinci s normální hmotností (BMI < 25 kg/m2). Zároveň u každého zvýšení BMI o 2 kg/m2 vzrůstá riziko vzniku CRC o 7 %. Podobně zvětšení obvodu pasu o 2 cm je spojeno s o 4 % větším rizikem vzniku CRC.

Identifikovány však byly také mezipohlavní rozdíly, např. o 30 % vyšší výskyt CRC u obézních mužů než u obézních žen, což lze částečně vysvětlit působením pohlavních hormonů, především estrogenu u žen. Dalším vysvětlením může být odlišná distribuce tukové tkáně – centrální obezita, běžnější u mužů, totiž byla popsána jako nezávislý rizikový faktor CRC, v některých studiích dokonce významnější než BMI.

Porušená glukózová tolerance

Porušená glukózová tolerance je dalším rizikovým faktorem rozvoje CRC. Toto tvrzení je založeno na hypotéze, že hyperinzulinémie podporuje karcinogenezi ve střevě. Prospektivní epidemiologické důkazy ukázaly, že hyperaktivace inzulinové dráhy vede k mitogenní a proangiogenní odpovědi. Několik studií prokázalo vyšší výskyt CRC u pacientů s diabetem 2. typu.

Kardiovaskulární rizika

Lze předpokládat, že vyšší riziko kardiovaskulární (KV) mortality doprovází také vyšší riziko vzniku nádoru, zejména CRC. Podle výsledků některých studií může být screening CRC doporučen pro osoby s vysokým rizikem rozvoje ischemické choroby srdeční.

Česká pilotní studie

Sledovaní pacienti

Multicentrická prospektivní studie probíhající v letech 2012–2015 zkoumala vztah mezi metabolickým rizikem a kolorektální neoplazií. Do studie byli zařazeni:

  • asymptomatičtí jedinci ve věku 45–75 let;
  • osoby s průměrným rizikem kolorektální neoplazie (žádná osobní či rodinná anamnéza CRC; bez symptomů CRC, jako jsou ztráta hmotnosti, enteroragie nebo anémie);
  • pacienti v preventivním programu (kolonoskopie při pozitivitě testu na okultní krvácení ve stolici [TOKS]);
  • osoby starší 55 let (screeningová kolonoskopie).

Pacienti byli rozděleni do 2 skupin: cílová skupina (nemocní s diabetem 2. typu a/nebo s kardiovaskulárním rizikem) a kontrolní skupina. Do studie bylo zahrnuto 2071 osob, u nichž bylo cílem porovnat prevalenci kolorektální neoplazie a nepokročilých adenomatózních polypů (adenomů) v obou skupinách.

Výsledná zjištění

Údaje od 1500 subjektů potvrdily výrazně vyšší prevalenci pokročilých adenomů v cílové skupině (18 %; 95% interval spolehlivosti [CI] 15–21 %) v porovnání s kontrolní skupinou (9 %; 95% CI 7–11 %). Poměr šancí (OR) činil 1,8 (p = 0,002).

Podobně byla v cílové skupině prevalence všech adenomů vyšší (48 %; 95% CI 44–51 %) než ve skupině kontrolní (35 %; 95% CI 32–38 %). OR v tomto případě činil 1,2, ale rozdíl nebyl statisticky významný (p = 0,179). Prevalence nádorového onemocnění byla stejná v obou skupinách.

Dále byli pacienti z cílové skupiny rozděleni do 3 podskupin:

  1. pouze s diabetem 2. typu,
  2. pouze s kardiovaskulárním rizikem,
  3. s kombinací obou rizikových faktorů.

U nemocných s kardiovaskulárním rizikem byla zjištěna vyšší prevalence nepokročilých adenomů (51 %; 95% CI 46–56 %; p = 0,327) a pokročilých adenomů (22 %; 95% CI 18–26 %; p = 0,049) v porovnání s ostatními skupinami.

Dále bylo zjištěno, že pokročilé adenomy byly pravděpodobnější u pacientů ve věku 65–75 let, což ukazuje, že věk je nejdůležitějším rizikovým faktorem CRC. Proto by měl být individualizovaný screening CRC zvažován u všech jedinců v této věkové kategorii a s hodnotou SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation) ≥ 10.

Závěr

Nejvýraznějšími rizikovými faktory CRC jsou centrální obezita a hyperglykémie. Navíc je zřejmé, že kardiovaskulární riziko je přímo spojené s rizikem kolorektální neoplazie. Tato pozorování by se měla odrazit v budoucích preventivních strategiích.

(mkd)

Zdroj: Suchánek Š., Grega T., Ngo O. et al. How significant is the association between metabolic syndrome and prevalence of colorectal neoplasia? World J Gastroenterol 2016; 22 (36): 8103–8111, doi: 10.3748/wjg.v22.i36.8103.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pacienti s divertikulitidou mají vyšší riziko karcinomů tlustého střeva

V časopisu Annals of Surgery byla nedávno publikována zajímavá studie, která zkoumala souvislost mezi divertikulitidou a karcinomy tlustého střeva v celonárodní studii analyzující dlouhodobě (18 let) sbíraná data.

Molekulární biomarkery v terapii kolorektálního karcinomu – aktuální guidelines ASCO

Stanovení molekulárních biomarkerů při onemocnění kolorektálním karcinomem přispívá ke zlepšení péče o pacienty. V tomto roce publikované guidelines Americké společnosti pro klinickou onkologii (ASCO) a dalších odborných společností přinášejí seznam doporučení na základě komplexní rešerše několika tisícovek studií.

Histologické výsledky laparoskopické versus otevřené mezorektální excize pro karcinom rekta − systematický přehled a metaanalýza

Rektální resekce s excizí mezorekta je základem chirurgické terapie karcinomu rekta. Práce publikovaná v roce 2017 v časopisu JAMA Surgery se soustředila na porovnání výsledků laparoskopické a otevřené rektální resekce.Všechny novinky