Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

STEREOTAKTICKÁ RADIOTERAPIE KARCINOMU PROSTATY – EFEKTIVITA A TOXICITA

Autoři: Skácelíková E.1, Feltl D.1, Cvek J.1, Jelenová T.2, Knybel L.1, Tomášková H.3

Autoři - působiště: 1Onkologická klinika LF OU a FN Ostrava, 2Úsek hygienika, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, LF OU a FN Ostrava, 3Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, LF OU v Ostravě

Článek: Klin Onkol 2017; 30(2): 121-127
doi: 10.14735/amko2017121
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 71x

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie

Stereotactic Body Radiotherapy of Prostate Cancer – Effectiveness and Toxicity

Background:
Prostate cancer is the most prevalent cancer in males and its incidence is steadily increasing. Most cases of prostate cancer are diagnosed during the early asymptomatic period, in which case the prognosis is very good. Therapies differ widely in their efficacies and toxicities, and this is an important consideration when it comes to deciding which treatment is optimal for a particular patient. One treatment method for early stage prostate cancer is stereotactic body radiotherapy (SBRT). We present the first results obtained using this modality at our institution.

Patients and Methods:
A total of 261 patients with low or intermediate risk prostate cancer were treated with SBRT between August 2010 and July 2012. Patients received a total dose of 36.25 Gy in five fractions of 7.25 Gy every other day. The toxicity of the treatment was evaluated according to RTOG criteria. For assessment of quality of life, patients filled out a modified EPIC questionnaire (Expanded Prostate Composite index).

Results:
Overall survival (OS) in this study was 93.1%. Biochemical relapse free survival (bRFS) was 97.7%. As expected, OS and bRFS were worse in the group of patients with an intermediate risk of recurrence. Acute and chronic urinary and gastrointestinal RTOG toxicity was very low. Quality of life after treatment, as determined using the EPIC questionnaire, was slightly reduced immediately after treatment but returned to baseline or even improved during long term follow-up.

Conclusion:
SBRT is an effective therapeutic modality for early prostate cancer and has acceptable rates of acute and low late toxicity.

Key words:
prostate cancer – stereotactic body radiotherapy – quality of life

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE recommendation for biomedical papers.

Submitted:
5. 1. 2017

Accepted:
1. 2. 2017


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Východiska:
Karcinom prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním mužské populace, jehož incidence nadále stoupá. Velká část onemocnění je diagnostikována v časném bezpříznakovém období, kdy má velice dobrou prognózu. Při rozhodnutí o léčbě pro konkrétního pacienta hraje roli účinnost jednotlivých terapeutických modalit a jejich toxicita. Jednou z metod léčby časných stadií karcinomu prostaty je stereotaktická radioterapie, jejíž první výsledky z našeho pracoviště článek prezentuje.

Soubor pacientů a metody:
Soubor zahrnuje 261 pacientů s diagnózou nízce nebo středně rizikového karcinomu prostaty léčených na našem pracovišti stereotaktickou radioterapií v období od srpna 2010 do července 2012. Pacienti absolvovali SBRT (stereotactic body radiotherapy) v dávce 36,25 Gy v pěti frakcích po 7,25 Gy obden. Toxicita léčby byla hodnocena dle škály RTOG. Pro hodnocení kvality života pacienti vyplňovali modifikovaný dotazník EPIC (Expanded Prostate Index Composite).

Výsledky:
Celkové přežití pacientů po léčbě dosahuje 93,1 %. Vysoká je i hodnota bRFS (biochemical relapse free survival) – 97,7 % pro celý soubor našich pacientů, očekávaně horší výsledky jsou ve skupině pacientů se středním rizikem rekurence. Akutní i chronická urologická a gastrointestinální toxicita léčby dle RTOG je nízká. Kvalita života pacientů po léčbě dle dotazníku EPIC byla bezprostředně po léčbě mírně snížena, s delším časovým odstupem se vrátila minimálně ke vstupním hodnotám.

Závěr:
Stereotaktická radioterapie je účinnou léčebnou modalitou časného karcinomu prostaty s akceptovatelnou časnou a minimální pozdní toxicitou.

Klíčová slova:
karcinom prostaty – stereotaktická radioterapie – kvalita života

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 2x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Profylaktické využití růstových faktorů granulopoézy (G-CSF) v onkologii

Autor kurzu: Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články