Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kardiovaskulární rizika: Novinky
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Zvýšený výskyt kardiovaskulárních příhod a subklinické aterosklerózy u pacientů s revmatoidní artritidou

Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Kardiovaskulární rizika

Vydáno: 11.8.2017

Zvýšený výskyt kardiovaskulárních příhod a subklinické aterosklerózy u pacientů s revmatoidní artritidou

Pacienti s revmatoidní artritidou (RA) mají vyšší riziko vzniku cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních příhod (CVP/KVP) a s tím související mortality. Je proto důležité vyhodnotit rizikové faktory vzniku CVP/KVP a jejich možnou prediktivní hodnotu.

Úvod

RA je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění charakterizované progresivní destrukcí kloubů a spojené s extraartikulárními změnami, které postihují vnitřní orgány. Bylo zjištěno, že pacienti s revmatoidní artritidou mají v porovnání s běžnou populací vyšší riziko mortality, a to především z důvodu CVP/KVP. U pacientů s RA bývá pozorován vyšší výskyt subklinické aterosklerózy, především aterosklerotických plátů v karotických tepnách, které mohou být snadno detekované vyšetřením ultrazvukem a jejichž přítomnost může pomoci vyhledat pacienty s vyšším rizikem CVP/KVP. Výskytem CVP/KVP a subklinické aterosklerózy u pacientů s RA a vyhodnocením rizikových faktorů jejich vzniku se zabývala unicentrická bias-adjustovaná prospektivní observační studie.

Metodika studie

Do studie bylo zařazeno 347 pacientů s RA, kteří byli sledováni po dobu 12 měsíců. Při vstupu do studie a po 12 měsících byly vyhodnoceny tradiční kardiovaskulární rizikové faktory, anamnéza CVP/KVP a přítomnost subklinické aterosklerózy (dle ultrazvukového vyšetření karotid). CVP/KVP byly definovány jako infarkt myokardu a/nebo městnavé srdeční selhání a/nebo cerebrovaskulární příhoda. Pacienti byli v průběhu sledování každé 3 měsíce vyšetřeni. Byla hodnocena aktivita RA pomocí ukazatele DAS28, zjednodušeného indexu aktivity nemoci (SDAI) a parametry zlepšení dle kritérií EULAR. Vzhledem k tomu, že pacienti nebyli randomizováni dle typu použité léčby, nebyl, s ohledem na riziko bias, hodnocen vztah mezi léčbou a výsledky.

Rizikové faktory

Byla sledována prediktivní role rizikových faktorů pro vznik CVP/KVP a rozvoj subklinické aterosklerózy. Rizikové faktory byly rozdělené do dvou skupin. První skupinu tvořily tradiční kardiovaskulární rizikové faktory (věk, pohlaví, body mass index − BMI, CVP/KVP v anamnéze, hladiny cholesterolu, triacylglycerolů a glykémie po 12 měsících sledování, přítomnost metabolického syndromu, diabetu mellitu 2. typu a arteriální hypertenze po 12 měsících sledování). Druhá skupina zahrnovala rizikové faktory související s RA: dobu trvání nemoci a klinickou odpověď na léčbu dle kritérií EULAR po 12 měsících sledování.

Výsledky

V porovnání se vstupními daty bylo na konci sledování zaznamenáno významné zvýšení výskytu CVP/KVP (z 6 na 14 %; p < 0,00001), subklinické aterosklerózy (z 28,08 na 40,92 %; p < 0,00001), arteriální hypertenze (ze 42,36 na 55,62 %; p < 0,00001), diabetu mellitu 2. typu (z 11,24 na 17,58 %; p < 0,00001) a metabolického syndromu (z 29,39 na 44,09 %; p < 0,00001). Analýza ukázala, že zvýšení rizika vzniku nové CVP/KVP nebo rozvoje subklinické aterosklerózy v průběhu 12 měsíců sledování bylo významně spojeno s arteriální hypertenzí, metabolickým syndromem, vyšším věkem, CVP/KVP v anamnéze a absencí klinické odpovědi na léčbu RA. Na rozdíl od dříve publikovaných studií nebyla nalezena souvislost mezi délkou trvání RA a rizikem vzniku CVP/KVP či rozvojem subklinické aterosklerózy. Výsledky naopak potvrzují předpoklad, že kardiovaskulární riziko je u pacientů s RA spíše než s délkou onemocnění spojeno s celkovou mírou zánětlivých procesů.

Závěr

Kromě ovlivňování klasických kardiovaskulárních rizikových faktorů je potřeba se u pacientů s RA zaměřit také na optimální kontrolu aktivity onemocnění. Jak ukázala tato analýza, nedostatečné potlačení zánětlivých procesů je hlavní proměnnou ze skupiny faktorů souvisejících s RA, která ovlivňuje riziko rozvoje CVP/KVP.

(blu)

Zdroj: Ruscitti P., Cipriani P., Masedu F. et al.; Increased cardiovascular events and subclinical atherosclerosis in rheumatoid arthritis patients: 1 year prospective single centre study. PLoS One 2017 Jan 19; 12 (1): e0170108, doi: 10.1371/journal.pone.0170108.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv kouření na metabolismus lipidů

Kouření patří mezi prokázané rizikové faktory vzniku kardiovaskulárních nemocí. V kouři se nachází několik tisíc látek, nejlépe je však prozkoumán vliv nikotinu. Mechanismy působení cigaretového kouře jsou složité a komplexní, ale obecně vedou k poškození cévní stěny a spuštění kaskády neurohumorálních dějů, které mají dopad na kardiovaskulární systém. V kombinaci s dalšími rizikovými faktory se pak jejich negativní účinky násobí.

Léčba hypertenze v prevenci kardiovaskulárních onemocnění − krok zásadní, ale ne jediný

Přístup k nemocnému ve zvýšeném kardiovaskulárním riziku musí být komplexní. Vedle hypertenze nesmíme zapomenout vyhodnotit i další rizikové faktory.

Kardiovaskulární rizika se nesčítají, ale násobí

Hypertenze zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a akceleruje rozvoj aterosklerózy. Hypertenze se jen vzácně objevuje izolovaně, většinou je spojena s dalšími rizikovými faktory aterosklerózy, které významně ovlivňují prognózu kardiovaskulárních onemocnění.Všechny novinky