Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Úloha faktoru SDF1α v kostních metastázách karcinomu prostaty

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 4.10.2016

Úloha faktoru SDF1α v kostních metastázách karcinomu prostaty

K nejčastějším malignitám postihujícím muže patří karcinom prostaty. Jeho metastázy se přednostně šíří do kostí. Je známo, že metastazování je výsledkem série několika nezbytných kroků zahrnujících přežití nádorových buněk ve vzdálených místech a přizpůsobení se jinému mikroprostředí. Navzdory klinickému významu kostních metastáz rakoviny prostaty se ví jen málo o molekulárních mechanismech jejich vzniku.

Role chemokinů

Chemokiny tvoří skupinu malých peptidů, cytokinů s chemoatraktivní funkcí, které zprostředkovávají a regulují aktivaci buněk, jejich diferenciaci a migraci. Chemokiny interagují s transmembránovou doménou receptorů 20 C-C nebo C-X-C spřažených s G proteinem. Faktor SDF1α (stromal-derived factor 1 alpha), označovaný také jako CXCL12, spouští signalizační kaskádu vazbou na chemokinové receptory C-X-C typu 4 (CXCR4) a typu 7 (CXCR7). Signalizace prostřednictvím CXCR4 byla identifikována jako rozhodující cesta v migraci a usídlení (homing) hematopoetických kmenových buněk do kostní dřeně.

Signalizační cesta SDF1α/CXCR4

Několik studií prokázalo, že CXCR4 hraje klíčovou roli v progresi maligních tumorů včetně rakoviny prostaty, zejména pak v jejím metastatickém šíření. Zajímavé je, že mikroprostředí kostní dřeně, ve kterém je vysoce exprimován faktor SDF1α, je také nejčastějším místem metastáz karcinomu prostaty. Kromě toho buňky karcinomu prostaty v kostních metastatických lézích v porovnání s buňkami v primárním nádoru a v metastázách v lymfatických uzlinách více exprimují SDF1α/CXCR4.

Bylo rovněž zjištěno, že metastatické buňky karcinomu prostaty rekrutují mezenchymové kmenové buňky, které jsou přeměněny na nádorově asociované fibroblasty a podporují šíření metastáz. Tuto diferenciaci mezenchymových kmenových buněk stimuluje v nádorech prostaty CXCL16, ligand pro CXCR6. Nádorově asociované fibroblasty produkují vyšší množství SDF1α, který se váže na CXCR4 na buňkách karcinomu prostaty a indukuje epitelově-mezenchymovou tranzici.

Závěr

Získané informace lze využít v dalším vývoji terapie. V současnosti je k dispozici antagonista CXCR4, který na zvířecích modelech snižuje incidenci metastáz, ale není u něj vyloučené riziko hematologické toxicity. Nabízí se alternativní možnost inhibovat expresi SDF1α/CXCR4 v primárních a metastatických nádorech prostaty, bez přímé inhibice CXCR4 signalizace. V tomto ohledu je nyní důležité identifikovat mechanismus, jakým je aktivována exprese CXCR4 v metastatických buňkách karcinomu prostaty.

(ave)

Zdroj: Gupta N., Duda G. D. Role of stromal cell-derived factor 1α pathway in bone metastatic prostate cancer. J Biomed Res 2016 May; 30 (3): 181−185, doi: 10.7555/JBR.30.20150114.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Bezpečnost radia-223 v kombinaci s konkomitantní terapií u pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty

Výsledky studie publikované v červnu 2016 v Lancet Oncology poukazují na bezpečné a efektivní použití radia-223, navíc také v kombinaci s novými hormonálními léčivy, u pacientů s kastračně rezistentním metastatickým karcinomem prostaty.

Nárůst užívání opioidů po skeletálních příhodách u metastatického karcinomu prostaty

U pacientů s metastatickým karcinomem prostaty bylo po skeletálních příhodách (SRE − skeletal-related events) zjištěno významné zvýšení dlouhodobého užívání opioidů i dávky těchto léčiv. Výsledky studií ukazují na potřebu dalších terapeutických možností v léčbě bolesti po SRE a v prevenci dalších kostních příhod.

Vliv kouření na výskyt sekundárních nádorů močového měchýře u pacientů s nádory prostaty léčených radioterapií

Radioterapie karcinomu prostaty zvyšuje riziko sekundárních malignit v ozařované oblasti, a to především riziko urotelového karcinomu. Také kouření je obecně známým rizikovým faktorem nádorů močového traktu. Japonští autoři se pokusili zjistit, zda se tyto rizikové faktory mohou potencovat.Všechny novinky