Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Denosumab v léčbě a prevenci kostního postižení u nemocných s karcinomem prostaty

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 11.2.2016

Denosumab v léčbě a prevenci kostního postižení u nemocných s karcinomem prostaty

Karcinom prostaty zakládá metastázy nejčastěji v kostech. Jedná se převážně o osteoblastická ložiska, přičemž může být detekovatelná i osteoklastická aktivita. Zvýšení osteoklastické aktivity je spojeno s vyšším rizikem kostních komplikací, progrese nemoci a úmrtí. Z tohoto důvodu je léčba cílená na potlačení aktivity osteoklastů racionálním přístupem ke snížení rizika kostních komplikací souvisejících s nemocí, kostních metastáz a fraktur spojených s léčbou. Jednou z těchto terapeutických možností je i denosumab.

Denosumab zasahuje do životního cyklu osteoklastů

Signální cesta RANK (receptor activator of nuclear factor κB) je zásadní v diferenciaci, aktivaci a přežití osteoklastů. RANK, řadící se do superrodiny receptorů TNF (tumor necrosis factor), je exprimován na osteoklastech. Je aktivován pomocí RANKL (ligand RANK), který je exprimován na stromálních buňkách kostní dřeně a osteoblastech. Vazba RANKL na RANK navozuje diferenciaci osteoklastů z jejich prekurzorů.

Denosumab je plně humánní monoklonální IgG2 protilátka vůči RANKL vážící se k němu s extrémně vysokou afinitou. Výsledkem je blokáda diferenciace osteoklastů.

Denosumab u mužů s kastračně rezistentním karcinomem 

Ve dvojitě zaslepené multicentrické studii prováděné na 1901 jedincích s kastračně rezistentním karcinomem prostaty a kostními metastázami byl části z nich podáván denosumab v dávce 120 mg s. c. každé 4 týdny a druhým byla podávána kyselina zoledronová v dávce 4 mg i. v. každé 4 týdny. V závěru studie bylo prokázáno, že denosumab zpomaluje vznik kostních komplikací efektivněji než kyselina zoledronová a snižuje také výskyt vícečetných kostních komplikací. Celkové přežití, čas do progrese nemoci a výskyt nežádoucích účinků byly u obou přípravků obdobné.

Denosumab v prevenci kostních metastáz v případě karcinomu prostaty bez metastatického postižení

Randomizovaná multicentrická placebem kontrolovaná studie ve fázi III klinického testování zahrnula 1432 jedinců s kastračně rezistentním karcinomem bez metastatického postižení s vysokým rizikem vzniku kostních metastáz. To je charakterizováno hladinou prostatického specifického antigenu (PSA) ≥ 8 μg/l nebo časem zdvojnásobení hladiny PSA < 10 měsíců, eventuálně obojím. Jedincům bylo každé 4 týdny podáváno buď placebo s. c., nebo 120 mg s. c. denosumabu. Ten ve srovnání s placebem výrazně prodloužil jejich dobu přežití bez kostních metastáz (cca o 4,2 měsíce). Celkové přežití se mezi oběma skupinami nelišilo. Výskyt nežádoucích účinků s výjimkou osteonekrózy čelisti a hypokalcemie se mezi skupinami rovněž výrazně nelišil. U 33 (5 %) pacientů na denosumabu došlo k rozvoji osteonekrózy čelisti, přičemž u skupiny s placebem se tato komplikace neobjevila. Hypokalcemie se objevila u 12 (2 %) pacientů s denosumabem a u 2 (< 1 %) s placebem.

V jiné studii prováděné na 1468 pacientech na androgen deprivační terapii s uvažovaným vysokým rizikem vzniku fraktur (jedinci ve věku > 70 let s nízkou hodnotou kostní hustoty [BMD] nebo s osteoporotickou zlomeninou v předchozí anamnéze). Nemocným bylo podáváno buď placebo, nebo 60 mg denosumabu s. c. po dobu 3 let. V porovnání s placebem byla ve skupině s denosumabem výrazně vyšší hodnota BMD bederních obratlů (o 6,7 %), kyčle (o 4,8 %), krčku femuru (o 3,9 %) a distální třetiny radia (o 5,5 %). Kromě toho denosumab v průběhu 3 let snížil incidenci nových fraktur obratlů o 62 %. Výskyt fraktur v jakékoliv lokalizaci byl ve skupině s denosumabem nižší o 28 %, výskyt mnohočetných fraktur byl v této skupině redukován dokonce o 72 %. Výskyt nežádoucích účinků byl v obou skupinách podobný. 

Závěr

Z výsledků uvedených studií plyne, že denosumab efektivně a bez významně zvýšeného rizika rozvoje nežádoucích účinků zpomaluje rozvoj kostního postižení u nemocných s karcinomem prostaty. Může tedy zvýšit i kvalitu života těchto nemocných.

(ivh)

Zdroje:
1. Lee R. J., Saylor P. J., Smith M. R. Treatment and prevention of bone complications from prostate cancer. Bone 2011; 48: 88–95; doi: 10.1016/j.bone.2010.05.038.
2. Smith M. R., Saad F., Coleman R. et al. Denosumab and bone-metastasis-free survival in men with castration-resistant prostate cancer: results of a phase 3, randomised, placebo-controlled trial. Lancet 2012 Jan 7; 379 (9810): 39−46; doi: 10.1016/S0140-6736(11)61226-9.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Podávání denosumabu u pacientů se solidními nádory a kostními metastázami

Denosumab je plně humanizovaná monoklonální protilátka proti ligandu pro receptor aktivující jaderný faktor κB (RANKL), který reguluje remodelaci kosti. Autoři následujícího review ve své práci hodnotí dostupná klinická data o použití denosumabu v léčbě pacientů se solidními nádory a kostními metastázami.

Léčba kostních metastáz u rakoviny prostaty zlepšuje klinické výsledky

U většiny pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC) se objeví kostní metastázy, které působí negativně na strukturu a integritu kostí. Bývají příčinou bolestí a skeletálních komplikací (SREs), k nimž patří fraktury, komprese míchy a neurologické deficity. Zhoršují kvalitu pacientova života, morbiditu i mortalitu. Z toho vyplývá nutnost zaměřit se při léčbě nejen na základní onemocnění, tj. karcinom prostaty, ale i na výše uvedené kostní komplikace.

Bezpečnost kombinace abirateronu a látek pro léčbu kostního postižení

Postižení kostí je vážným rizikem spojeným s metastatickou rakovinou prostaty. Nové léky, jako abirateron, se proto kombinují s kyselinou zoledronovou či denosumabem, které oddalují následky kostního poškození. Bezpečnost léčby přitom není ohrožena.Všechny novinky