Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Bezpečnost radia-223 v kombinaci s konkomitantní terapií u pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 8.9.2016

Bezpečnost radia-223 v kombinaci s konkomitantní terapií u pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty

Výsledky studie publikované v červnu 2016 v Lancet Oncology poukazují na bezpečné a efektivní použití radia-223, navíc také v kombinaci s novými hormonálními léčivy, u pacientů s kastračně rezistentním metastatickým karcinomem prostaty.

Základem terapie u pokročilého a metastatického stadia onemocnění je androgen-deprivační léčba. I přes iniciální odpověď na tuto terapii později dochází k progresi onemocnění do kastračně rezistentní formy. Většina pacientů v tomto stadiu má prokazatelné kostní metastázy. Tyto vedou k tzv. kostním příhodám (SRE), jež jsou velmi často zodpovědné za hlavní symptomy a obtíže, na které si pacienti stěžují.

Jednou z možností terapie kastračně rezistentního karcinomu je podávání radiofarmaka radia-223 (chlorid radnatý, častěji radium-223-dichlorid). Studie ALSYMPCA, jejíž výsledky byly publikovány již dříve, ukázala signifikantně delší dlouhodobé přežití po podání radia-223 ve srovnání s placebem. 

Design a metodika studie, sledovaná populace pacientů

Mezinárodní prospektivní otevřená klinická studie fáze IIIb se zaměřila na pacienty s histologicky či cytologicky potvrzeným progredujícím metastatickým kastračně rezistentním karcinomem a s minimálně 2 kostními metastázami prokázanými pomocí zobrazovacích metod. Pacienti nebyli do studie zařazeni, pokud měli orgánové postižení, výjimkou byla pozitivita lymfatických uzlin.

Radium-223 v dávce 50 kBq/kg bylo podáváno intravenózně každé 4 týdny, maximálně však 6 dávek. Současně bylo v rámci studie povoleno podávat další onkologickou terapii. Primárním cílem bylo posouzení bezpečnosti a celkového přežití pacientů.

Mezi červencem 2012 a prosincem 2013 bylo do sledování zařazeno 839 pacientů ze 113 center ve 14 zemích. Celkem 696 pacientů dostalo jednu či více dávek radia-223, maximum 6 dávek bylo podáno 403 pacientům (58 %).

Výsledky

Nežádoucí příhoda jakéhokoli stupně spojená s léčbou byla popsána u 281 pacientů (40 %). Závažná nežádoucí příhoda jakéhokoli stupně byla nahlášena u 243 pacientů (35 %). Nejčastější závažnou (≥ grade 3) nežádoucí příhodou spojenou s léčbou byla anémie (5 %), neutropenie (1 %) a leukopenie (1%). 

Medián sledování činil 7,5 měsíce, hlášeno bylo 210 úmrtí. Medián celkového přežití činil 16 měsíců. Vyšší byl u pacientů se vstupní koncentrací alkalické fosfatázy v rámci normálního rozmezí, vstupní hladinou hemoglobinu > 100 g/l, vstupním statusem ECOG PS (Eastern Cooperative Oncology Group performance status) 0 vs. 1 či 2 a více a dále pro pacienty bez bolesti při vstupu do studie ve srovnání s těmi, kteří udávali mírnou či středně silnou až silnou bolest.

Medián celkového přežití byl také vyšší u nemocných, kteří byli léčeni radiem-223 v kombinaci s abirateronem, enzalutamidem nebo oběma dohromady, a dále u pacientů, kteří dostali radium-223 v kombinaci s denosumabem.

Denosumab podávaný konkomitantně s radiem-223

Celkem 136 pacientů dostávalo denosumab jako konkomitantní terapii k radiu-223. Většina z nich (78 %) zahájila léčbu denosumabem ještě před první injekcí radia-223. Medián doby podávání denosumabu od první dávky radia-223 byl 33,9 týdne (interkvartilní rozmezí [IQR] 20,1−47,6). V post hoc analýze bylo ukázáno, že celkové přežívání pacientů léčených denosumabem konkomitantně podávaným s radiem-223 bylo delší než u těch, kteří denosumab spolu s radiem-223 nedostávali. Naopak u nemocných, kteří dostávali konkomitantně k radiu-223 bisfosfonáty, nebyl zaznamenán žádný rozdíl v celkovém přežití ve srovnání s pacienty neléčenými bisfosfonáty.

Závěr

Tato studie ukázala, že radium-223 může být použito bezpečně v kombinaci s abirateronem či enzalutamidem, tj. hormonální léčbou standardně používanou u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty. Ve srovnání s již dříve uvedenou studií ALSYMPCA se této studie účastnili také pacienti, kteří neměli symptomy plynoucí z přítomnosti metastáz při vstupu do studie. Výsledky také ukázaly, že konkomitantní podávání denosumabu a radia-223 může mít přídatný benefit z hlediska celkového přežívání pacientů. 

(eza)

Zdroj: Saad F. et al. Radium-223 and concomitant therapies in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer: an international, early access, open-label, single-arm phase 3b trial. Lancet Oncol 2016 Jul 26, pii: S1470-2045(16)30173-5, doi: 10.1016/S1470-2045(16)30173-5 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv kouření na výskyt sekundárních nádorů močového měchýře u pacientů s nádory prostaty léčených radioterapií

Radioterapie karcinomu prostaty zvyšuje riziko sekundárních malignit v ozařované oblasti, a to především riziko urotelového karcinomu. Také kouření je obecně známým rizikovým faktorem nádorů močového traktu. Japonští autoři se pokusili zjistit, zda se tyto rizikové faktory mohou potencovat.

Bezpečnost denosumabu ve srovnání s kyselinou zoledronovou u pacientů s kostními metastázami – metaanalýza randomizovaných kontrolovaných studií

Kostní metastázy vedou k lokální destrukci kosti a vzniku kostních komplikací (bolest kostí, patologické zlomeniny, hyperkalcémie, komprese míchy). Zásadní roli v léčbě kostních metastáz dosud hrály bisfosfonáty, zvláště kyselina zoledronová, v poslední době se ovšem začíná výrazně prosazovat rovněž denosumab, humánní monoklonální protilátka proti RANKL, jež nabízí lepší bezpečnostní profil i výraznější zabránění progresi bolesti, jak ukazuje i níže prezentovaná metaanalýza, publikovaná v srpnu 2016.

Denosumab v terapii metastáz u kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Kostní metastázy jsou velmi častou komplikací karcinomu prostaty. Jejich vznik je spojen s významnou morbiditou, častým rozvojem kostních příhod a negativním vlivem na kvalitu života. Výsledky studií ukazují, že významnou roli v prevenci kostních příhod zastává monoklonální protilátka denosumab.Všechny novinky