Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Inhibitory protonové pumpy vs. antagonisté receptoru H2 v profylaxi gastrointestinálního krvácení

Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Gastrointestinální léčba

Vydáno: 4.4.2018

Inhibitory protonové pumpy vs. antagonisté receptoru H2 v profylaxi gastrointestinálního krvácení

Krvácení z horní části trávicího traktu je častým nežádoucím účinkem antiagregační léčby. Obvyklým řešením je podávání léčiv, jež snižují kyselost v žaludku.

Úvod

Prezentovaný přehledový článek a metaanalýza srovnává profylaktické působení inhibitorů protonové pumpy (PPI) a antagonistů histaminového receptoru H2 (H2RAs) na krvácení v horní části gastrointestinálního traktu (GIT) způsobené užíváním duální antiagregační léčby (DAPT). Zároveň práce hodnotí vliv této léčby na funkci krevních destiček.

Metodika analýzy

Do metaanalýzy byly zahrnuty randomizované kontrolované studie a kohortové studie, které srovnávaly PPI a H2RAs u dospělých užívajících DAPT. Pro vyhledání relevantních prací byly využity databáze PubMed, Embase a Cochrane. Kritéria pro zahrnutí do metaanalýzy splnilo 12 klinických studií.

Z jednotlivých prací byla získávána následující data: relativní riziko (RR) krvácení v GIT, výskyt závažných nežádoucích kardiovaskulárních příhod (MACE – major adverse cardiovascular events), podíl pacientů se slabou odpovědí na klopidogrel a opakované hospitalizace. Ze získaných dat byl vypočítán rozdíl průměrných hodnot (MD) pro jednotky PRU (P2Y12 reaction unit, jednotka pro hodnocení efektu antiagregačních léčiv působících na receptor P2Y12, např. klopidogrelu).

Výsledky

Na rozdíl od H2RAs mírnily PPI potíže způsobené krvácením v GIT (RR 0,16; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,03–0,70), nicméně nebyl pozorován žádný signifikantní rozdíl v ostatních parametrech: hodnota PRU (MD 18,21 PRU; 95% CI −4,11 až 40,54), podíl pacientů se slabou odpovědí na klopidogrel (RR 1,21; 95% CI 0,92–1,61), výskyt MACE (RR 0,89; 95% CI 0,45–1,75) nebo opakované hospitalizace (RR 1,76; 95% CI 0,79–3,92).

Analýza podskupin potvrdila méně PRU ve skupině H2RAs oproti skupině s omeprazolem (2 studie; n = 189; MD 31,8 PRU; 95% CI 11,65–51,96). Data pro odpověď na klopidogrel a z hlediska výskytu MACE mohou být méně spolehlivá kvůli nízkému počtu zahrnutých studií.

Závěr

Výsledky ukazují, že PPI jsou pro profylaxi krvácení GIT spojeného s DAPT lepší a nemají žádný vliv na funkci krevních destiček. Pro potvrzení těchto zjištění je vhodné provést další studie.

(mir)

Zdroj: Yi Z. M., Qiu T. T., Zhang Y. et al. Comparison of prophylactic effect of UGIB and effects on platelet function between PPIs and H2RAs combined with DAPT: systematic review and meta-analysis. Ther Clin Risk Manag 2017; 13: 367–377, doi: 10.2147/TCRM.S127292.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pantoprazol u pacientů s akutním koronárním syndromem a vysokým rizikem gastrointestinálního krvácení

Intenzivní antiagregační a antikoagulační léčba spolu s časnou revaskularizací vedly v posledních dekádách u pacientů s akutním koronárním syndromem k výraznému poklesu rekurentních ischemických příhod a úmrtí během hospitalizace. Bohužel je tato léčba často doprovázena krvácivými komplikacemi, nejčastěji z oblasti gastrointestinálního traktu, což může negativně ovlivnit její výsledky. Cílem práce publikované v Journal of Critical Care proto bylo zhodnotit preventivní vliv inhibitorů protonové pumpy (PPI) na gastrointestinální krvácení u těchto pacientů.

PPI nezvyšují riziko kardiovaskulárních příhod u pacientů užívajících ASA v antiagregační terapii

Inhibitory protonové pumpy (PPI) se pro svůj gastroprotektivní efekt často přidávají k chronické léčbě kyselinou acetylsalicylovou (ASA). Informace o možné farmakologické interakci obou léčiv, která by mohla vést ke snížení antiagregačního efektu ASA, tak vzbudila obavy. Ty se ovšem podle aktuálně publikovaných výzkumů nepotvrdily.

Diferencovaný přístup u nekyselého gastroezofageálního refluxu přispívá k účinnosti terapie

Cílem recentně publikované studie ruských autorů bylo věnovat se klinickým specifikům nekyselého typu gastroezofageálního refluxu (GER) a zhodnotit vliv kombinované terapie versus monoterapie na průběh onemocnění. Petrohradští výzkumníci zjistili, že přidáním prokinetika k terapii inhibitory protonové pumpy u pacientů se slabě kyselým refluxem dochází ke zlepšení klinického i endoskopického obrazu a pozitivnímu ovlivnění motility horní části gastrointestinálního traktu (GIT).Všechny novinky