Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Diabetes: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Pravidelná chůze jako intervence podporující kvalitu života diabetiků

Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes

Vydáno: 14.11.2017

Pravidelná chůze jako intervence podporující kvalitu života diabetiků

Diabetes mellitus (DM) coby chronické a v mnoha případech invalidizující onemocnění omezuje pacienty v nejrůznějších aspektech jejich života. V rámci léčby je proto důležité zohledňovat také kvalitu života diabetiků a hledat způsoby, jak ji vhodně podpořit a umožnit pacientům co nejaktivnější zapojení do každodenního života. V americkém časopisu Diabetes Care byly publikovány výsledky studie, jež hodnotila vliv pravidelné chůze na kvalitu života při DM.

Úvod

Randomizovaná kontrolovaná studie provedená v americké Minnesotě se zaměřila na vliv pravidelné fyzické aktivity ve formě chůze na mobilitu a kvalitu života diabetiků. Šestiměsíční studie se účastnilo 145 účastníků průměrného věku 66,5 roku s diagnózou diabetes mellitus 1. i 2. typu nebo s onemocněním periferních tepen. Uvedené choroby často negativně ovlivňují rychlost chůze i vzdálenost, kterou jsou pacienti schopni ujít. Tyto funkční deficity tak mohou značně omezit stupeň jejich samostatnosti, což má významný dopad na kvalitu života.

Cíle studie

Hlavním sledovaným cílem byl vliv pravidelné chůze na maximální zvládnutou vzdálenost na chodicím pásu po 6 měsících tréninku. Sekundárním cílem bylo vyhodnocení funkce dolních končetin (pomocí skóre hodnotícího poruchy chůze – Walking Impairment Questionnaire), kvality života (dle dotazníku MOS 36-Item Short Form Survey), cvičebních návyků (pomocí dotazníku Stanford Patient Education Research Centre Exercise Behaviour Survey), projevů deprese (podle hodnoticí škály Geriatric Depression Score) a schopnosti sebeobsluhy (dle stupnice Self-Efficacy for Managing Chronic Disease) po 3 a 6 měsících tréninku.

Průběh studie

Šestiměsíční program byl zahájen dvěma vstupními lekcemi chůze s instruktorem, které měly za cíl podpořit adherenci pacientů. Pravidelná aktivita se pak skládala z chůze s instruktorem nebo dalšími pacienty 1× týdně a z individuálního tréninku chůze 3× týdně.

Stanovená doba chůze byla vždy 50 minut a při každém tréninku měli účastníci zvyšovat počet kroků o 50. Svůj výkon hodnotili každé 2 týdny při telefonickém pohovoru. Ten absolvovala i kontrolní skupina, která neměla stanovený pevný cvičební plán.

Během sledovaného období nebyly zaznamenány nežádoucí účinky jako bolest na prsou, dyspnoe či další obtíže vyžadující hospitalizaci.

Výsledky

Skupiny byly hodnoceny porovnáním hodnot na začátku sledování, po 3 a po 6 měsících. Výsledky sledovaných subjektů a kontrolní skupiny se po 6 měsících výrazně nelišily v maximální zvládnuté vzdálenosti – průměrná vzdálenost 448 metrů, kterou ušli na chodicím páse na začátku studie, se na konci sledování lišila jen o desítky metrů. Rozdíly ovšem byly patrné v rychlosti chůze. Ta u sledované skupiny vzrostla o 5,7 procentního bodu, u kontrolní skupiny byl zjištěn pokles o 1,9 procentního bodu.

Skóre duševního zdraví dle MOS SF-36 se u skupiny trénujících pacientů zvýšilo na 100stupňové škále o 3,2 bodu, zatímco u kontrolní skupiny pokleslo o 2,4 bodu. Pozitivní dopad tréninkového programu byl pozorován také při hodnocení poruch chůze a cvičebních návyků.

Diskuse a závěr

Vzhledem k zaznamenaným výsledkům autoři prezentují pravidelnou chůzi jako intervenci, kterou mohou lékaři svým diabetickým pacientům doporučit z mnoha důvodů. Chůze je důležitým prvkem podporujícím různé aspekty kvality života a potvrzení jejího pozitivního vlivu na hodnocené parametry i na cvičební návyky může být přínosem při sestavování individuálního režimu. Zlepšení duševního zdraví v souvislosti s chůzí dokazuje, že zapojení fyzické aktivity má při léčbě pacientů s diabetem značný význam a přispívá ke zkvalitnění jejich života.

(pak)

Zdroj: Collins T. C., Lunos S., Carlson T. et al. Effects of a home-based walking intervention on mobility and quality of life in people with diabetes and peripheral arterial disease: a randomized controlled trial. Diabetes Care 2011; 34 (10): 2174–2179, doi: 10.2337/dc10-2399.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ovlivnění kardiovaskulární mortality perorálními antidiabetiky

UKPDS (The UK Prospective Diabetes Study) byla první velkou studií u diabetiků 2. typu, která doložila pozitivní vliv intenzivnější terapie diabetu (v porovnání s léčbou méně intenzivní) z hlediska rozvoje chronických cévních komplikací diabetu. V základní části studie UKPDS nebyla prokázána redukce makrovaskulárních komplikací agresivní terapií perorálními antidiabetiky. Jak ovšem připomíná docent Martin Prázný ze 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, demonstrovala především vysoce významný efekt dobré kompenzace diabetu v prevenci mikrovaskulárních změn a později v dlouhodobém měřítku i pozitivní vliv na makrovaskulární komplikace.

Účinnost a bezpečnost inhibitoru SGLT2 empagliflozinu v terapii diabetu

Inhibice renálního transportu glukózy vedoucí k indukci glykosurie je terapeutickým přístupem, který v posledních letech s vývojem a zkoumáním nových selektivních inhibitorů glukózových transportérů SGLT2 zaznamenal bouřlivý vývoj. Výhodou terapie glukuretiky či glifloziny je skutečnost, že léčba účinkuje bez ohledu na vyvolávající příčinu hyperglykémie, tedy bez ohledu na míru inzulinové rezistence nebo poruchy sekrece inzulinu.

Ovlivnění srdečního selhání perorálními antidiabetiky

Diabetes mellitus je vnímán především jako rizikový faktor ischemické choroby srdeční a obecně aterosklerotických komplikací. Stejně velikým problémem je však asociace mezi diabetem a srdečním selháním. Tuto hypotézu potvrzuje studie VALUE, která se primárně zaměřovala na arteriální hypertenzi. Z jejích výsledků vyplývá, že jedinci s diabetem měli větší riziko srdečního selhání v porovnání s rizikem akutního infarktu myokardu.Všechny novinky