Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

BAZOCELULÁRNY KARCINÓM KOŽE SO ZMIEŠANÝM HISTOMORFOLOGICKÝM OBRAZOM: POROVNÁVACIA ŠTÚDIA

Autoři: Bartoš Vladimír1, Kullová Milada2

Autoři - působiště: 1Department of Pathology, Faculty Hospital in Žilina, Slovakia, 2Department of Dermatovenerology, Faculty Hospital in Žilina, Slovakia

Článek: Čes.-slov. Patol., 52, 2016, No. 4, p. 222-226
Kategorie: Original Article
Počet zobrazení článku: 109x

Specializace: toxikologie soudní lékařství patologie

Bazocelulárny karcinóm kože so zmiešaným histomorfologickým obrazom: porovnávacia štúdia

Souhrn

Bazocelulárny karcinóm (BCC) kože má veľmi rôznorodý histomorfologický obraz, na základe ktorého je klasifikovaný do viacerých typov a variantov. V mnohých prípadoch je však takéto zaradenie obtiažne, nakoľko môže pozostávať z kombinácie viacerých histologických typov. Informácie o charakteristických črtách týchto zmiešaných foriem BCC sú limitované, keďže doteraz neboli špecificky analyzované. Cieľom štúdie bolo sledovanie výskytu BCC kože so zmiešaným histomorfologickým obrazom v súbore diagnostikovaných primárnych BCC a porovnávanie ich klinicko-patologických nálezov s jednoduchými BCC tvorenými jedným histologickým typom. Vyšetrovaný súbor pozostával z 911 biopticky verifikovaných primárnych BCC získaných od 697 pacientov. Prevalencia jednoduchých a zmiešaných BCC bola 64,9 % a 35,1 %. V skupine zmiešaných BCC sme potvrdili veľmi rôznorodý histomorfologický obraz pozostávajúci z mixtúry dvoch až štyroch rozdielnych typov v rôznom zastúpení. Najčastejšie išlo o kombináciu nodulárno-infiltratívneho, superficiálno-nodulárneho, nodulárno-trichoepitelového a nodulárno-mikronodulárneho typu. Porovnávaním obidvoch hodnotených skupín sme zistili, že zmiešané BCC boli signifikantne častejšie lokalizované na mimotvárových častiach hlavy (30.0 % vs. 20.0 %, p = 0.02) a zriedkavejšie na tvári (37.2 % vs. 45.2 %, p = 0.03). Nepotvrdili sme evidentné rozdiely vo výskyte jednoduchých a zmiešaných BCC na iných častiach tela. Histologicky vykazovali zmiešané BCC omnoho častejšie agresívny rastový vzor (64.6 % vs. 13.0 %, p < 0.0001). V skupine zmiešaných BCC boli taktiež významne častejšie prítomné pozitívne resekčné okraje (17.8 % vs. 12.6 %, p = 0.02). BCC kože so zmiešaným histomorfologickým obrazom predstavujú približne jednu tretinu všetkých prípadov. V bioptickej praxi ide teda o častý nález, ktorý pravdepodobne svedčí o evolúcii a fenotypovej transformácii karcinómu. Keďže zmiešané BCC často pozostávajú z agresívnych histologických typov, bez ohľadu na osobné zvyklosti v deskripcii a terminológii medzi patológmi by mala byť prítomnosť agresívnej rastovej zložky vždy spomenutá v bioptickom náleze.

Kľúčové slová:
bazocelulárny karcinóm – jednoduchý a zmiešaný typ


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Summary

Basal cell carcinoma (BCC) of the skin exhibits a very heterogeneous histomorphology, on the basis of which it is classified into several subtypes and variants. In many cases, however, a definite categorization remains difficult, because BCC may consist of more than one histopathological subtype. There are limited data exploring the characteristics of these mixed BCCs, since they have not been specifically analysed. The aim of this study was to estimate the prevalence of BCCs with mixed histomorphology observed in a set of primary BCCs and to compare their clinicopathological features with a single type BCC subgroup. A total of 911 histologically proven primary BCCs from 697 patients were investigated. Prevalence of single and mixed type BCCs was 64.9 % and 35.1 %, respectively. In mixed type BCC subgroup, a very heterogeneous histomorphology was found comprising a mixture of two to four different subtypes in various proportions. The most frequent combinations included nodular-infiltrative, superficial-nodular, nodular-trichoepithelial and nodular-micronodular subtype. Comparative analysis of the two given subgroups showed that mixed type BCCs were significantly more frequently localized on the extrafacial regions of the head (30.0 % vs. 20.0 %, p = 0.02) and less often on the face (37.2 % vs. 45.2 %, p = 0.03). There were not convincing differences in the occurrence of single vs mixed type BCCs in other parts of the body. Histologically, mixed type BCCs exhibited an aggressive-growth pattern more frequently (64.6 % vs. 13.0 %, p < 0.0001). Positive surgical margins were significantly more common in mixed type BCC subgroup (17.8 % vs. 12.6 %, p = 0.02). Cutaneous BCCs with mixed histomorphology represented about one third of the cases. It is a common finding in routine pathological practice, probably suggestive of evolution and phenotypic transformation of the cancer. Since mixed type BCCs are frequently composed of aggressive histological subtypes, regardless the personal habits in description or terminology among pathologists, the presence of aggressive-growth component in tumor tissue should always be mentioned in final biopsy report.

Keywords:
basal cell carcinoma – single type basal cell carcinoma – mixed type basal cell carcinoma

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 14x
 
 

Čtěte dále

Specializační kurz v patologii

Česko-slovenská patologie

Jaká je Vaše diagnóza?

Česko-slovenská patologie

Jaká je Vaše diagnóza? Odpověď

Česko-slovenská patologie

Transplantace jater z pohledu hepatologa

Česko-slovenská patologie

Intersticiální plicní procesy

Česko-slovenská patologie

 
 
 
 
 
 

nejčtenější články