Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

VLIV ONEMOCNĚNÍ DIABETES MELLITUS NA STAV CHRUPU A PARODONTU

Autoři: Poskerová H.1, Bořilová Linhartová P.1,2, Cvanová M.3, Izakovičová Hollá L.1,2

Autoři - působiště: 1Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno, 2Ústav patologické fyziologie LF MU, Brno, 3Institut biostatistiky a analýz LF MU, Brno

Článek: ČESKÁ STOMATOLOGIE, ročník 118, 2018, 1, s. 3-12
Kategorie: Původní práce – klinická a mikrobiologická studie
Počet zobrazení článku: 37x

Specializace: stomatologie ortodoncie chirurgie maxilofaciální
uzamčeno uzamčeno

Influence of Diabetes Mellitus on Dental Condition and Periodontal Status

Introduction, aim: Diabetes mellitus (DM) and periodontitis are chronic inflammatory diseases with high prevalence. Both conditions possess some common traits and can mutually affect each other. The aim of the study was to investigate the state of teeth and periodontium in Czech diabetic patients and contribute to the identification of genetic risk factors of both diseases.

Methods:
We examined and mutually compared three groups of subjects: type 1 diabetic patients (T1DM), type 2 diabetic patients (T2DM) and subjects without diabetes mellitus (controls). The subjects included in the study underwent clinical, radiological and further we focused on the analysis of microbiological composition of subgingival plaque. Evaluation of results was performed by statistical software IBM SPSS Statistics 23.

Results:
The study comprised a total of 141 subjects (32 with T1DM, 51 with T2DM, 58 controls), aged 35–65 years, examined during 2010–2015. We found that the state of teeth and periodontium in diabetic (mainly T2DM) patients was worse than in subjects without diabetes. This finding was confirmed for plaque index and gingival index, number of extracted teeth, the presence of teeth replacement and other parameters evaluating the presence and severity of periodontitis. The differences in the representation of periodontal pathogens and their quantity among the groups were minimal. Patients with T2DM and diabetic nephropathy had worse state of the periodontium; this finding was not proven in patients with insufficiently controlled diabetes or the disease duration.

Conclusion:
In diabetic patients, a more frequent occurrence of inflammatory periodontal diseases and other diseases of the oral cavity is expected. Based on clinical examination and anamnestic data, the dentist can presume DM, early treatment of periodontal disease contributes to improved general health of the patient.

Keywords:
diabetes mellitus – chronic periodontitis – periodontal index – radiological examination – periodontal pathogens


 
 
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod a cíl:
Diabetes mellitus (DM) a parodontitida jsou chronická zánětlivá onemocnění s vysokou prevalencí, která mají některé společné znaky a mohou se vzájemně ovlivňovat. Cílem studie bylo posoudit stav chrupu a parodontu u českých pacientů s DM a přispět k poznání rizikových faktorů obou chorob.

Metody:
Vyšetřili jsme a vzájemně porovnali tři skupiny osob: diabetiky 1. typu (T1DM), diabetiky 2. typu (T2DM) a osoby bez diabetu (kontroly). Účastníky studie jsme vyšetřili klinicky, rentgenologicky a dále jsme se zaměřili na analýzu mikrobiálního složení subgingiválního plaku. Hodnocení výsledků jsme provedli s využitím statistického softwaru IBM SPSS Statistics 23.

Výsledky:
Do studie jsme zahrnuli celkem 141 osob (32 s T1DM, 51 s T2DM, 58 kontrol) ve věku 35–65 let vyšetřených během let 2010–2015. Zjistili jsme, že stav chrupu a parodontu u diabetiků, a to především u T2DM, byl horší než u kontrol. Tento nález se týkal plak indexu a gingiválního indexu, počtu extrahovaných zubů, přítomnosti zubních náhrad a dalších parametrů hodnotících přítomnost a závažnost parodontitidy. Rozdíly v zastoupení parodontálních patogenů a jejich množství mezi skupinami byly minimální. Pacienti s T2DM a diabetickou nefropatií měli horší stav parodontu; toto se nám nepodařilo prokázat u pacientů s nedostatečně kompenzovaným diabetem, resp. delší dobou trvání choroby.

Závěr:
U diabetiků lze předpokládat častější výskyt zánětlivých parodontopatií i dalších onemocnění dutiny ústní. Z klinického vyšetření a anamnestických údajů může zubní lékař vyslovit podezření na DM a včasnou léčbou parodontitidy pak přispět ke zlepšení celkového zdravotního stavu pacienta.

Klíčová slova:
diabetes mellitus – chronická parodontitida – parodontologický index – rentgenologické vyšetření – parodontální patogeny

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články