Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Zaslat článek
Kontakt
 

NEUROCHIRURGICKÉ PŘEDATESTAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

Autoři: D. Netuka1, M. N. Stienen2, F. Ringel3, J. Gempt4, A. K. Demetriades5, K. Schaller6

Autoři - působiště: 1Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN - VFN Praha, 2Department of Neurosurgery, University Hospital Zurich, Switzerland, 3Department of Neurosurgery, Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Germany, 4Department of Neurosurgery, Klinikum Rechts der Isar, Technical University Munich, Germany, 5Department of Neurosurgery, Western General Hospital, Edinburgh, United Kingdom, 6Department of Neurosurgery and Faculté de Médicine, University Hospital of Geneva, Switzerland

Článek: Cesk Slov Neurol N 2018; 81(1): 66-72
doi: 10.14735/amcsnn201866
Kategorie: Original Paper
Počet zobrazení článku: 151x

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
uzamčeno uzamčeno

Neurochirurgické předatestační vzdělávání v ČR

Souhrn

Úvod:
Předatestační vzdělávání je zásadní k získání kvalitních znalostí a schopností pro následnou lékařskou praxi. Tradiční vzdělávání je v posledních letech ovlivněno zákony omezujícími počet hodin, které lékař smí pracovat. Zaměřili jsme se na současnou situaci lékařů v neurochirurgické přípravě v ČR.

Metodika:
V období od 06/ 2014 do 03/ 2015 proběhl elektronický průzkum mezi neurochirurgickými rezidenty v Evropě. Odpovědi mladých lékařů z ČR byly porovnány s lékaři ostatních evropských zemí. Regresní model byl použit k analýze efektu velikosti souboru a výsledků průzkumu (např. spokojenost, odpracované hodiny atd.)

Výsledky:
Celkem bylo k dispozici 532 odpovědí, z ČR 22 (4,14 %). V multivariantní analýze byli lékaři z ČR stejně spokojeni jako ostatní evropští lékaři s klinickým vzděláváním (OR 1,84; 95% CI 0,77– 4,43; p = 0,170). Spokojenost s výkony a časem stráveným na operačnímu sále byla nesignifikantně vyšší než ve zbytku Evropy (OR 3,22; 0,72– 14.39; p = 0,125). Všichni lékaři v ČR a 88,7 % lékařů z Evropy provedli jako hlavní operatéři nějakou operaci během prvního roku předatestačního vzdělávání (Pearsonův Chi2 test 2,28; p = 0,131). Lékaři z ČR přibližně 4× častěji provedli jako hlavní operatéři intrakraniální operaci během prvních 36 měsíců vzdělávání (OR 3,69; 1,04– 13.07; p = 0,042). Lékaři z ČR 52× častěji prováděli ≥ 4 výkony na periferních nervech/ měsíc (OR 52,05; 11,46– 236,31; p < 0,001), méně často prováděli ≥ 10 trepanačních návrtů (OR 0,13; 0,02– 0,97; p = 0,047). Přístup ke kraniálním a spinálním výkonům byl u nich vyrovnaný. Asi Celkem 72 % českých lékařů dodržuje 48h týdenní pracovní limit („European Working Time Directive 2003/ 88/ EC”), což je častěji než ve zbytku Evropy (OR 0,26; 0,09– 0,75; p = 0,013).

Závěry:
Většina teoretických i praktických aspektů neurochirurgického vzdělávání je hodnocena lékaři z ČR stejně jako lékaři ze zbytku Evropy. Mladí lékaři z ČR častěji dodržují 48h pracovní týden.

Klíčová slova:
předatestační vzdělávání – chirurgické vzdělávání – neurochirurgie – European Working Time Directive – budoucí vývoj – podmínky vzdělávání – spokojenost – kraniotomie – spinální chirurgie – pracovní doba – Česká republika

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Summary

Introduction:
Resident training is essential to be able to offer high-quality medical care. Neurosurgical training in its traditional form is currently challenged by law-enforced working hour restrictions and general re-structuring within Europe. We aimed to evaluate the current situation of resident training in the Czech Republic.

Methods:
An electronic survey was sent to European neurosurgical trainees between 06/ 2014 and 03/ 2015. The responses of Czech trainees were compared to those of trainees from other European countries. Logistic regression analysis was used to assess the effect size of the relationship between a trainee from the Czech Republic and the outcomes (e. g. satisfaction, working time).

Results:
Of n = 532 responses, 22 were from Czech trainees (4.14%). In a multivariate analysis, Czech trainees were as likely as non-Czech European trainees to be satisfied with clinical lectures given at their teaching facility (OR 1.84; 95% CI 0.77– 4.43; p = 0.170). The satisfaction rate with hands-on operating room exposure was nonsignificantly higher than in other European countries (OR 3.22; 0.72– 14.39; p = 0.125). Approximately 100% of Czech trainees vs. 88.7% of trainees from other European countries performed a surgical procedure as the primary surgeon within the first year of training (Pearson Chi2 test 2.28; p = 0.131). They were about 4-times as likely to begin with their own cranial cases within 36 months of training (OR 3.69; 1.04– 13.07; p = 0.042). Czech trainees were 52-times as likely to perform on average ≥ 4 peripheral nerve interventions per month (OR 52.05; 11.46– 236.31; p < 0.001), but less likely to operate ≥ 10 burr hole trepanations (OR 0.13; 0.02– 0.97; p = 0.047) and the exposure was balanced regarding craniotomies and spine procedures. About 72% of Czech trainees adhered to the weekly limit of 48 h as requested from the European Working Time Directive 2003/ 88/ EC, and this was better than the international comparison (OR 0.26; 0.09– 0.75; p = 0.013).

Conclusion:
Most theoretical and practical aspects of neurosurgical training are rated similarly by Czech trainees when compared to the situation of trainees from other European countries. They adhered better to the 48 h  week as requested by the European WTD 2003/ 88/ EC.

Key words:
resident education – surgical education – neurosurgery – European Working Time Directive – future perspective – training conditions – satisfaction rate – craniotomy – spine surgery – working time – Czech Republic


Chinese summary - 摘要

捷克共和国的神经外科住院医师培训

介绍:

住院培训对提供高质量的医疗护理至关重要。传统形式的神经外科培训目前受到欧洲法律规定的工时限制和一般重组的限制。 我们旨在评估捷克共和国住院培训的现状。

方法:

电子调查表于2014年6月至2015年3月期间发送给欧洲神经外科学员。捷克学员的答复与其他欧洲国家的学员进行了比较。 使用Logistic回归分析来评估捷克共和国的受训者与结果(例如满意度,工作时间)之间影响效应的大小。

结果:

在532份的回复中,22份来自捷克学员(4.14%)。在多变量分析中,捷克受训者与非捷克欧洲受训者一样对他们的教学单位给予的临床讲座感到满意(OR 1.84; 95%CI 0.77-4.43; p = 0.170)。临床动手实践的满意率无显著高于其他欧洲国家(OR 3.22; 0.72-14.39; p = 0.125)。在培训的第一年内,大约100%的捷克受训者与88.7%的来自其他欧洲国家的受训者作为主刀外科医生进行了外科手术(Pearson Chi2 test 2.28; p = 0.131)。他们在36个月内大约执行4次颅骨手术(OR 3.69; 1.04-13.07; P = 0.042)。捷克受训者一年52次,平均每月进行≥4次周围神经干预(OR 52.05; 11.46-236.31; p <0.001),但平均每月≥10次钻孔的可能性较低(OR 0.13; 0.02-0.97; p = 0.047),在开颅手术和脊柱手术的暴露中均衡。根据欧洲工作时间指令2003/88 / EC的要求,约72%的捷克学员坚持每周48小时制度,这比国际标准较好(OR 0.26; 0.09-0.75; P = 0.013)。

结论:

捷克受训者对神经外科训练的大多数理论和实践的评价与来自其他欧洲国家的受训者的评价类似。 根据欧洲WTD 2003/88 / EC的要求,他们坚持48小时更好。

关键词:

住院教育 - 外科教育 - 神经外科 - 欧洲工作时间指令 - 未来视角 - 培训条件 - 满意率 - 开颅手术 - 脊椎手术 - 工作时间 - 捷克共和国

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,2/5, hodnoceno 17x
 
 

Čtěte dále

Kreditovaný kurz

 

Bolesti hlavy, migréna

Autor kurzu: prim. MUDr. Jolana Marková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 

Vědomostní test

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články