Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Biologická léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Významným přínosem ixekizumabu v léčbě psoriázy je rychlost nástupu jeho účinku

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Téma: Biologická léčba

Vydáno: 4.7.2017

Významným přínosem ixekizumabu v léčbě psoriázy je rychlost nástupu jeho účinku

V terapii psoriázy má pro pacienta velký význam rychlost nástupu účinku a je také jedním z nejdůležitějších aspektů úspěšné léčby. Práce analyzující výsledky dvou randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných klinických hodnocení fáze III se zabývala rychlostí nástupu klinického účinku při léčbě ixekizumabem v porovnání s placebem a aktivním komparátorem.

Úvod

Bylo prokázáno, že u pacientů s psoriázou má zlepšení pozorované brzy po začátku léčby prediktivní význam pro následnou klinickou odpověď v pozdější době. V analýze, jejíž výsledky byly zveřejněné na American Academy of Dermatology 74th Annual Meeting v březnu 2016 ve Washingtonu, D.C., byla hodnocena rychlost nástupu klinického zlepšení u pacientů s psoriázou léčených ixekizumabem v porovnání s placebem a aktivním komparátorem etanerceptem. Ixekizumab je monoklonální protilátka IgG4, která se s vysokou afinitou váže na interleukin 17A.

Metodika studie

Byla zkombinována data z 12týdenních úvodních fází studií UNCOVER-2 a UNCOVER-3. Celkem 2570 pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou bylo randomizováno k podávání placeba (n = 361), vysokých dávek etanerceptu (50 mg 2× týdně, n = 740) nebo ixekizumabu v dávce 80 mg 1× za 2 týdny (n = 736), případně 1× za 4 týdny (n = 733) po aplikaci úvodní dávky (160 mg v týdnu 0).

Průměrné procentuální zlepšení bylo analyzováno pomocí smíšeného modelu opakovaných měření (MMRM) a četnost odpovědí podle Cochranova–Mantelova–Haenszelova testu. Čas do dosažení odpovědi PASI 50, 75, 90 a 100 (Psoriasis Area Severity Index) byl určen dle Kaplanovy–Meierovy metody.

Výsledky

Již v prvním týdnu léčby bylo u obou dávek ixekizumabu proti placebu i etanerceptu dosaženo významně vyššího procentuálního zlepšení skóre PASI v porovnání s výchozími hodnotami (p < 0,001, viz graf 1).

Graf č. 1. Signifikantního zlepšení skóre PASI bylo dosaženo již v prvním týdnu. IXE Q4W = ixekizumab 1× za 4 týdny, IXE Q2W = ixekizumab 1× za 2 týdny, ETN = etanercept, PBO = placebo, p < 0,001 pro IXE vs. ETN i PBO.

Statisticky významně více pacientů (p < 0,001) léčených ixekizumabem dosáhlo v porovnání s etanerceptem dříve odpovědi PASI 75 (již v 1. týdnu, viz graf 2), PASI 90 (již ve 2. týdnu) i PASI 100 (ve 4. týdnu). Nejméně 50 % pacientů léčených ixekizumabem dosáhlo odpovědi PASI 50 ve 2. týdnu, PASI 75 ve 4. týdnu a PASI 90 v 8. týdnu. Pro etanercept byla tato doba 8, 12 a > 12 týdnů.

Graf č. 2. Signifikantně více pacientů léčených ixekizumabem dosáhlo dříve PASI 75 (již v prvním týdnu). IXE Q4W = ixekizumab 1× za 4 týdny, IXE Q2W = ixekizumab 1× za 2 týdny, ETN = etanercept, PBO = placebo, *p < 0,001 vs. PBO, Ɨ p < 0,001 vs. ETN.

Závěr

Podávání ixekizumabu vedlo již v prvním týdnu léčby ke klinicky výraznému zlepšení, které bylo statisticky významně vyšší než při léčbě etanerceptem. Nástup účinku ixekizumabu byl v porovnání s etanerceptem zároveň významně rychlejší: ke statisticky signifikantní separaci křivek procenta pacientů s dosaženou odpovědí PASI 75 mezi skupinami léčenými ixekizumabem a etanerceptem došlo již v prvním týdnu léčby. Schválená dávka ixekizumabu v indukční léčbě ložiskové psoriázy je 80 mg 1× za 2 týdny do týdne 12 (po úvodní dávce 160 mg).

(blu)

Zdroj: Leonardi C., Langley R., Blauvelt A. et al. Rapid onset of efficacy in patients with psoriasis treated with ixekizumab: a pooled analysis of data from two phase 3 randomized clinical trials (UNCOVER-2 and UNCOVER-3). Presented at AAD 74th Annual Meeting, Washington, March 4–8, 2016. J Am Acad Dermatol 2016; 74 (5, Suppl. 1): AB70.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ixekizumab v léčbě ložiskové psoriázy

Ixekizumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka proti interleukinu 17A (IL-17A). V časopisu Lancet byla publikována práce shrnující výsledky dvou randomizovaných studií fáze III, které hodnotily účinnost a bezpečnost ixekizumabu ve srovnání s placebem a etanerceptem v akutní léčbě středně těžké až těžké psoriázy.

Vztah obezity a nespecifických střevních zánětů

Nespecifické střevní záněty (IBD) jsou chronická zánětlivá střevní onemocnění nejasné etiologie, v jejichž patogenezi se uplatňují vlivy genetické, imunologické i environmentální. Obezita je definována jako nadměrný podíl tukové tkáně v těle člověka. Nedávno publikovaný přehledový článek na téma obezity a IBD přináší pohled na možné spojitosti mezi nimi.

Léčba psoriatické artritidy − doporučené postupy České revmatologické společnosti ČLS JEP s přihlédnutím k indikaci biologické terapie

Psoriatická artritida (PsA) je onemocnění, které nezahrnuje jen příznaky kloubní a kožní, ale týká se rovněž difuzního zánětu celého prstu a axiálního skeletu, proto se dnes hovoří o psoriatické nemoci. Aktuální doporučení České revmatologické společnosti ČLS JEP (ČRS) pro léčbu psoriatické artritidy shrnují poznatky pracovních skupin GRAPPA a EULAR týkající se klasifikace, monitorování průběhu a léčby onemocnění.Všechny novinky