Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Ovlivní preimplantační genetické vyšetření u párů s poruchou plodnosti spojenou s rodičovskými chromozomálními abnormalitami počet živě narozených dětí?

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 19.9.2015

Ovlivní preimplantační genetické vyšetření u párů s poruchou plodnosti spojenou s rodičovskými chromozomálními abnormalitami počet živě narozených dětí?

Studie se zabývá srovnáním počtu živě narozených dětí u párů s poruchou plodnosti na základě rodičovských chromozomálních abnormalit (translokací), u kterých bylo provedeno preimplantační genetické vyšetření, s páry, které počaly spontánně.

Mezi známé příčiny opakovaných těhotenských ztrát patří antifosfolipidový syndrom (APS), děložní anomálie, chromozomální abnormity u rodičů, zejména translokační, a abnormální nálezy v embryonálních karyotypech. V současné době narůstá celosvětově počet IVF pracovišť, které provádějící preimplantační genetické vyšetření (PGD). Procento živě narozených novorozenců po PGD je udáváno mezi 27 a 54 %, procenta živě narozených dětí po spontánní koncepci se pohybují mezi 37 a 63 %, kumulativně pak mezi 65 a 83 %. Závěry vědecké studie Fischera a kolektivu, která prokázala redukci počtu potratů u gravidit s provedenou PGD, nebyly dalšími autory potvrzeny. Dosud nebyla provedena srovnávací studie, která by porovnala věk a počet předešlých potratů u pacientek s provedenou a neprovedenou prenatální genetickou diagnostikou.

Cílem multicentrické japonské studie bylo zjistit, zda počet dětí živě narozených ženám s diagnózou opakovaných potratů a prokázanou translokací, u kterých byla provedena PGD, se liší od počtu živě narozených dětí z gravidit po spontánní koncepci.

Do studie byly zařazeny pacientky s anamnézou 2 a více potratů, které byly spojeny s prokázanou translokací (reciproční nebo Robertsonovou). Před zahájením studie bylo u žen provedeno komplexní vyšetření pro objasnění etiologie rekurentního potrácení. Toto vyšetření zahrnovalo hysterosalpingografii, chromozomální analýzu obou partnerů, diagnostické testy pro APS, hypotyreózu a diabetes mellitus.

První skupina sestávala z 37 žen, u kterých bylo provedeno prenatální genetické vyšetření, druhou skupinu tvořilo 52 žen, které se po genetické konzultaci rozhodly pro spontánní koncepci. Skupiny byly srovnatelné s ohledem na věk pacientek a počet předešlých potratů. PGD bylo provedeno pomocí fluorescentní hybridizace in situ.

Po vyhodnocení výsledků bylo zjištěno, že počet živě narozených dětí v prvním cyklu po PGD činil 37,8 %, po první spontánní koncepci 53,8 % (odds ratio 0,52, 95% konfidenční interval 0,22–1,23). Kumulativní počet živě narozených dětí žen po spontánní koncepci byl 67,6 % , u žen s proběhlou PGD byl 65,4 %. Doba k dosažení gravidity byla srovnatelná v obou sledovaných skupinách. Bylo zjištěno, že technika PGD významně redukovala počet následných potratů. Prevalence dvojčat byla signifikantně vyšší v graviditách po PGD. Náklady na provedení PGD činily 7956 US dolarů na pacientku.

Studie prokázala, že i když provedení preimplantačního genetického vyšetření významně snížilo počet následných potratů, neovlivnilo počet živě narozených dětí ani dobu do dosažení těhotenství. Je vhodné, aby s těmito skutečnostmi byly při genetické konzultaci seznámeny páry s poruchou plodnosti na základě rodičovských chromozomálních translokací.

(moa)

Zdroj: Ikuma S. et al. Preimplantation Genetic Diagnosis and Natural Conception: A Comparison of Live Birth Rates in Patients with Recurrent Pregnancy Loss Associated with Translocation. PLoS One. 2015 Jun 17; 10 (6): e 0129958

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 19x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Poruchy plodnosti mužů – následek expozice alimentárním pesticidům?

Článek se zabývá mužskou infertilitou ve vztahu k expozici alimentárním pesticidům, prokázaném v práci Chiuové et kol., a hodnotí dopad tohoto objevu na zdraví populace. V roce 2015 prezentoval autorský tým pod vedením dr. Chiuové z Harvard School of Public Health and Massachusetts General Hospital data o vztahu kvality spermatu u mužů a hodnotou pesticidů v konzumovaném ovoci a zelenině.

Hypogonadotropní hypogonadismus u žen a vliv na výsledky reprodukce po IVF

Vzácné onemocnění hypogonadotropní hypogonadismus je u žen příčinou neplodnosti kvůli nedostatečným hladinám FSH a LH. Recentně publikovaná turecká studie porovnává výsledky reprodukce a metod asistované reprodukce u těchto žen oproti ženám, kde je příčinou infertility páru muž.

Vysoce purifikovaný hMG versus rekombinantní FSH plus rekombinantní LH při intrauterinní inseminaci u žen nad 35 let; randomizovaná kontrolovaná studie

Byly popsány různé protokoly řízené ovariální stimulace, ale dosud není známo, který je nejvýhodněší. Cílem této studie bylo zjistit, který ze dvou protokolů je účinnější (ve smyslu úspěšnosti otěhotnění – pregnancy rate) při intrauterinní inseminaci u žen nad 35 let.Všechny novinky