Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Neinvazivní vyšetření specifických proteinů v buňkách extravilózního trofoblastu u žen s opakovanými těhotenskými ztrátami

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 7.10.2015

Neinvazivní vyšetření specifických proteinů v buňkách extravilózního trofoblastu u žen s opakovanými těhotenskými ztrátami

Článek se zabývá vyšetřením specifických proteinů v buňkách extravilózního trofoblastu v časné graviditě u žen s opakovanými těhotenskými ztrátami a porovnává hladiny zmíněných proteinů s výsledky u žen s fyziologickými graviditami.

Ztráta časné gravidity (early pregnancy loss – EPL) tvoří zhruba 15 % všech těhotenských ztrát. Jako hlavní příčina EPL je udávána aneuploidie, velká část případů EPL ale zůstává neobjasněna. Incidence opakovaných těhotenských ztrát činí 2–5 % a až 75 % z nich zůstává idiopatických. Adekvátní proces implantace a implacentace je podmíněn dostatečnou penetrací extravilózního trofoblastu (EVT) do deciduy a myometria a správnou remodelací spirálních arterií. Porucha této přestavby rezultuje ve vznik uteroplacentární insuficience s klinickými důsledky – intrauterinní růstovou retardací plodu, preeklampsií aj.

Před 10. týdnem gravidity je průtok mateřské krve do intervilózních prostorů omezen tvorbou endovaskulární zátky ve spirálních arteriích. Předpokládá se, že předčasný tok krve do intervilózních prostorů v důsledku poruchy této zátky může být příčinou rekurentních EPL. Při tvorbě endovaskulární zátky hraje jednu ze zásadních rolí EVT. Jeho buňky jsou odlučovány do dolního děložního segmentu a mohou být získány z cervixu prostřednictvím minimálně invazivního zákroku od 5. týdne gravidity. EVT separované od maternálních buněk pomocí protilátek proti HLA-G exprimují specificky řadu EVT proteinů.

Autoři práce vytvořili hypotézu, že EVT buňky získané výše popsaným způsobem mohou mít u žen s EPL odlišný vzorec exprese určitých proteinů ve srovnání s nálezy u fyziologických gravidit. K ověření této hypotézy autoři zvolili vyšetření 7 proteinů, které jsou alterovány u gravidit s placentární dysfunkcí: galectin 13 (LGALS13), galectin 14 (LGALS14), plazmatický protein A asociovaný s graviditou (PAPP-A) a placentární růstový faktor (PGF). K dalším vyšetřovaným proteinům patřil endoglin (ENG), fms-like tyrozinkináza 1 (FLT 1) a alfa-fetoprotein (AFP), jejichž elevace je popisována v séru žen s těhotenskými komplikacemi na základě patologické placentace.

Do studie bylo zařazeno 10 žen s EPL, stejný počet probandek s termínovou fyziologickou graviditou tvořilo kontrolní skupinu. Čistota všech endocervikálních vzorků, verifikovaná na základě exprese lidského choriogonadotropinu, byla více než 95%, avšak počet EVT buněk, získaných u pacientek s EPL, byl podstatně nižší než u žen z kontrolní skupiny. Při vyhodnocení výsledků bylo zjištěno, že hladiny AFP, ENG a FLT-1 byly signifikantně zvýšeny, zatímco hodnoty PAPP-A, LGALS14 a PGF byly signifikantně sníženy ve skupině EPL v porovnání s kontrolní skupinou.

Na základě této pilotní studie lze konstatovat, že EVT buňky izolované z cervixu žen v časné graviditě exprimují před těhotenskou ztrátou změněné spektrum specifických proteinů ve srovnání s výsledky u fyziologických termínových gravidit.

(moa)

Zdroj: Fritz R., Kohan-Ghadr H. R., Bolnick J. M., et al. Noninvasive detection of trophoblast protein signatures linked to early pregnancy loss using trophoblast retrieval and isolation from the cervix (TRIC). Fertil Steril. 2015 Aug; 104 (2): 339–346.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Podávání agonistů gonadotropin uvolňujících hormonů a vznik hyperstimulačního ovariálního syndromu v IVF cyklech

Článek se zabývá použitím GnRH agonistů společně s nízkými dávkami hCG při podpoře maturace oocytů u žen ve standardních i dárcovských IVF cyklech a reaguje na práci Fatemiho publikovanou v roce 2014 v časopise Fertility and Sterility, která popisuje 2 případy žen s ovariálním hyperstimulačním syndromem (OHSS) při terapii samotnými GnRH agonisty.

Diagnostika ovariální rezervy – antimülleriánský hormon, metoda volby

Pro rozhodnutí o vhodné léčbě neplodnosti je třeba zjistit o páru několik informací. Mezi ně patří ovariální rezerva ženy. Novinkou v této diagnostice je antimülleriánský hormon. Které markery jsou v dnešní době nejpřesnější a nejspolehlivější?

Ovlivní preimplantační genetické vyšetření u párů s poruchou plodnosti spojenou s rodičovskými chromozomálními abnormalitami počet živě narozených dětí?

Studie se zabývá srovnáním počtu živě narozených dětí u párů s poruchou plodnosti na základě rodičovských chromozomálních abnormalit (translokací), u kterých bylo provedeno preimplantační genetické vyšetření, s páry, které počaly spontánně.Všechny novinky