Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alzheimer a Kognitiva: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Terapie memantinem u pacientů s Alzheimerovou nemocí užívajících donepezil

Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Téma: Alzheimer a Kognitiva

Vydáno: 19.9.2016

Terapie memantinem u pacientů s Alzheimerovou nemocí užívajících donepezil

Americká klinická studie s více než 400 účastníky publikovaná v prestižním časopisu JAMA prokázala efektivitu a bezpečnost kombinace donepezilu s memantinem v terapii pokročilejších forem Alzheimerovy choroby.

Metodika studie 

Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie zahrnula 404 pacientů se středně těžkou až těžkou formou Alzheimerovy choroby (se skóre Mini-Mental State Examination 5−14), kteří již užívali donepezil ve stabilní dávce po dobu alespoň 3 měsíců. Účastníci byli náhodně rozděleni k terapii memantinem (n = 203) v počáteční dávce 5 mg/den a následně se zvyšující na 20 mg/den nebo pouze placebem (n = 201) po dobu 24 týdnů. Studii ukončilo 322 pacientů (80 %).

Primárními ukazateli byly změny ve škále SIB (Severe Impairment Battery) a v 19položkovém dotazníku aktivit denního života ADCS-ADL19 (Alzheimer Disease Cooperative Study Activities of Daily Living). Sekundárními ukazateli byly změny ve skóre CIBIC-Plus (Clinician’s Interview-Based Impression of Change Plus Caregiver Input), NPI (Neuropsychiatric Inventory) a BGP (Behavioral Rating Scale for Geriatric Patients).

Výsledky

Změny v celkovém průměrném skóre favorizovaly memantin oproti placebu ve škále SIB (0,9 vs. –2,5; p < 0,001), ADCS-ADL19 (–2,0 vs. –3,4; p = 0,03), CIBIC-Plus (4,41 vs. 4,66; p = 0,03) i v ostatních sekundárních ukazatelích. K přerušení léčby v důsledku nežádoucích účinků došlo v případě memantinu u 15 pacientů (7,4 %) a v případě placeba u 25 pacientů (12,4 %).

Závěr

Klinická studie prokázala, že kombinovaná terapie donepezilem a memantinem byla signifikantně účinnější než kombinace donepezilu s placebem ve všech klinických výsledcích, jmenovitě v kognitivních oblastech, každodenních aktivitách, chování i v celkovém hodnocení. Léčba byla rovněž dobře tolerována.

(raj)

Zdroj: Tariot P. N., Farlow M. R., Grossberg G. T. et al.; Memantine Study Group. Memantine treatment in patients with moderate to severe Alzheimer disease already receiving donepezil: a randomized controlled trial. JAMA 2004; 291 (3): 317−324.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,7/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Benefity kombinované léčby memantinem a donepezilem u pacientů se středně těžkou až závažnou alzheimerovskou demencí − poolovaná analýza klinických studií

V roce 2015 byla v časopisu Alzheimer’s Research & Therapy publikována analýza klinických studií s celkově více než 1400 pacienty léčenými pro středně závažnou až těžkou Alzheimerovu demenci. Sledování zahrnovalo změny chování, denních aktivit a celkového stavu pacientů. Poolovaná analýza dat získaných z publikovaných klinických studií přinesla robustní data z léčby trvající 6 měsíců a prokázala superioritu kombinace memantinu s donepezilem proti samotnému donepezilu.

Kombinace inhibitoru acetylcholinesterázy s memantinem je výhodnou léčebnou strategií v léčbě středně závažné až závažné Alzheimerovy nemoci

Alzheimerova choroba má progresivní průběh a pacientům postupně stále více ztěžuje každodenní život, v konečném důsledku pak vede až k úplné ztrátě soběstačnosti. V současné době sice neexistuje kauzální léčba, nicméně dostupnými léky lze postup nemoci účinně brzdit. Používají se inhibitory acetylcholinesterázy a antagonisté receptoru NMDA, a to nejen v monoterapii, ale i v kombinaci.

Kombinace donepezilu s memantinem je bezpečnou a efektivní terapeutickou možností v léčbě pacientů se středně závažnou až těžkou Alzheimerovou nemocí

Alzheimerova choroba (AD) je progresivní neurodegenerativní onemocnění, při kterém dochází k poklesu kognitivních funkcí, což ve svém konečném důsledku vede k behaviorálním a neuropsychiatrickým potížím a k závislosti pacienta na pomoci jiné osoby. Jedná se o nevyléčitelnou nemoc a v současné době je v terapeutických možnostech pouze ovlivnění jejího postupu. Jako jedna z efektivních a bezpečných možností v léčbě středně závažné až těžké formy nemoci se jeví kombinace donepezilu s memantinem.Všechny novinky