Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alzheimer a Kognitiva: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Benefity kombinované léčby memantinem a donepezilem u pacientů se středně těžkou až závažnou alzheimerovskou demencí − poolovaná analýza klinických studií

Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Téma: Alzheimer a Kognitiva

Vydáno: 13.9.2016

Benefity kombinované léčby memantinem a donepezilem u pacientů se středně těžkou až závažnou alzheimerovskou demencí − poolovaná analýza klinických studií

V roce 2015 byla v časopisu Alzheimer’s Research & Therapy publikována analýza klinických studií s celkově více než 1400 pacienty léčenými pro středně závažnou až těžkou Alzheimerovu demenci. Sledování zahrnovalo změny chování, denních aktivit a celkového stavu pacientů. Poolovaná analýza dat získaných z publikovaných klinických studií přinesla robustní data z léčby trvající 6 měsíců a prokázala superioritu kombinace memantinu s donepezilem proti samotnému donepezilu.

Při středně těžké a těžké demenci Alzheimerova typu dostávají pacienti kromě cholinesterázového inhibitoru (např. donepezilu, galantaminu a rivastigminu) přidaný i memantin. Samotné inhibitory cholinesterázy jsou zavedeny v léčbě již více než 20 let. Efektivitu této terapeutické strategie potvrzují výsledky četných klinických studií. Autoři článku publikovaného v časopisu Alzheimer’s Research & Therapy užili analýzu výsledků studií při podávání monoterapií a kombinační léčby.

Metodika analýzy

Poolovaná analýza hodnotí výsledky 4 klinických randomizovaných multicentrických a dvojitě zaslepených studií trvajících 6 měsíců. Zahrnovala celkem 1408 pacientů. Celkem 570 jich dostávalo memantin a 847 bylo léčeno donepezilem, ke kterému byl memantin přidán. Analýza kovariant ANNOVa prokázala změnu kognitivních funkcí (SIB − Severe Impairment Battery), zlepšení chování (NPI), celkového stavu pacientů (CIBIS-Plus) a komponovaného indexu.

SIB je škála se 100 body a nižší skóre představuje lepší výsledek. Chování bylo hodnoceno pomocí škály Neuropsychiatric Inventory (NPI), která sleduje četnost a výskyt poruch chování pacientů se silnou demencí (vyšší skóre znamená horší výsledek). Výsledek 7bodové škály CIBIS-Plus (Clinician’s Interview-Based Impression of Change Plus Caregiver Input) je stanoven na základě vyšetření pacienta a výpovědi pečovatele (opět vyšší hodnota znamená horší výsledek).

Výsledky

Pacienti sledovaní v klinických studiích, kterým bylo podáváno placebo, se zhoršili ve všech sledovaných ukazatelích. Kombinace donepezil a memantin naopak zlepšila zejména kognitivní funkce, chování i celkový stav pacientů. Analýza hodnotící komponovaný index prokázala výhodu kombinace donepezil + memantin proti samotnému donepezilu.

Závěr

Poolovaná analýza shrnuje výsledky 6měsíčních klinických studií a potvrzuje účinnost léčby středně závažné až těžké Alzheimerovy demence pomocí kombinace donepezilu a memantinu. Tato kombinace má aditivní efekt a vede k minimálně 50% zlepšení proti monoterapii samotným donepezilem.

Předností analýzy je velký počet pacientů a rovněž analytické metody. Relativním metodickým nedostatkem je zařazení pouze donepezilu jakožto jediného ze skupiny inhibitorů cholinesterázy.

(imt)

Zdroj: Atri A., Hendrix S. B., Pejović V. et al.: Cumulative, additive benefits of memantine-donepezil combination over component monotherapies in moderate to severe Alzheimer’s dementia: a pooled area under the curve analysis. Alzheimers Res Ther 2015; 7: 28; doi: 10.1186/s13195-015-0109-2.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinace inhibitoru acetylcholinesterázy s memantinem je výhodnou léčebnou strategií v léčbě středně závažné až závažné Alzheimerovy nemoci

Alzheimerova choroba má progresivní průběh a pacientům postupně stále více ztěžuje každodenní život, v konečném důsledku pak vede až k úplné ztrátě soběstačnosti. V současné době sice neexistuje kauzální léčba, nicméně dostupnými léky lze postup nemoci účinně brzdit. Používají se inhibitory acetylcholinesterázy a antagonisté receptoru NMDA, a to nejen v monoterapii, ale i v kombinaci.

Kombinace donepezilu s memantinem je bezpečnou a efektivní terapeutickou možností v léčbě pacientů se středně závažnou až těžkou Alzheimerovou nemocí

Alzheimerova choroba (AD) je progresivní neurodegenerativní onemocnění, při kterém dochází k poklesu kognitivních funkcí, což ve svém konečném důsledku vede k behaviorálním a neuropsychiatrickým potížím a k závislosti pacienta na pomoci jiné osoby. Jedná se o nevyléčitelnou nemoc a v současné době je v terapeutických možnostech pouze ovlivnění jejího postupu. Jako jedna z efektivních a bezpečných možností v léčbě středně závažné až těžké formy nemoci se jeví kombinace donepezilu s memantinem.

Využití memantinu a kombinace donepezilu s memantinem v léčbě Alzheimerovy demence − kazuistika

Úspěšnost terapie demence ovlivňuje řada faktorů. Klíčové je nejen co nejčasnější stanovení diagnózy a zahájení vhodné léčby, ale i důsledná kontrola užívání léků a jejich efektu. Úspěšnost léčby memantinem u bývalého lékaře mezi jeho 81. a 85. narozeninami popisuje kazuistika, která byla publikovaná v časopisu Psychiatrie pro praxi.Všechny novinky